Sint Piter tradysje yn eare

8-2-2012
Al 165 jier makket Bakkerij Andringa spesjaal foar it Sint Piter feest, de Sint Piter Oranjekoekjes. In moai stikje hânwurk, dat trochjoen is fan heit op soan. Op de foto Sybren Andringa oan it wurk. Hy set de letters sa moai as mooglik op de oranjekoekjes. In echte Sint Piter Lekkernij.

Bakkerij Andringa is, krekt as oare jierren, ek wer presint op de Sint Piterbeurs op 9 en 10 febrewaris.
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI