Sint Piter nijs

3-2-2012
Sûkerguod en marsepein. Bakkerij Andringa hat ek dit jier wer in kompleet assortimint Sint Piter lekkernijen. Fan hearlike pipernúten, taaitaai, spekulaas en amandelstaaf út eigen bakkerij oant muzen, kikkerts, sûkeladeletter enf.enf.


Sint Piter beurs
Op 9 en 10 febrewaris is de Sint Piterbeurs yn de grutte seal fan Hotel Oostergoo. Bakkerij Andringa is ek dit jier wer fan de party mei in lekkere beursoanbieding.

Amandelstaaf, speculaasstaaf, in pûde pipernúten
foar € 6,00

Keapsnein op 19 febrewaris
Fan 13.00 - 17.00 uur is ús winkel iepen op de dei nei oankomst fan Sint Piter. De hiele middje bin der spultsjes foar de bern en foar elkenien waarme poeiermolke. Sjoch hjir foar it folsleine Sint Piter programma.
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI