3e priis volkorenbesk˙t

16-11-2011

Us bakker Ytzen Wassenaar  bakt hearlike volkoren beskút.
By de 'Bakkersvakwedstrijden' yn Drachten, wûn de bakker in ferstjinstlike tredde priis yn dizze kategory.

Mar leafst twahûndert bakkers út de fjouwer noardlike provinsjes ha harren produkten yn ferskate klassen keure litten.

Al faker is Wassenaar suksesfol west by dizze  fakwedstriden. Sa wûn hy yn de ôfrûne hjirren ferskate kearen priizen foar syn beskút, brea, koeke en banket.

De jierlikse 'Bakkersvakwedstrijden'  wurde organisearre troch de Friesche en Groningse Cursistenvereniging.
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI