Nij! Slankbrood

24-8-2011

Yt Slankbrood en fal ôf!
By Bakkerij Andringa is in nije soarte bôle te keap: SLANKBROOD. It Slankbrood is net allinich erg lekker, mar de bysûndere eigenskip fan dizze bôle is dat jo der wier mei ôffalle.

It Slankbrood wurdt u.o. bakt mei in hiel bysûnder oergraan. Dit oergraan hat noch krekt deselde eigenskippen as doe it 4000 jier ferlyn iten waard. It is klearebare natuer sa't de natuer it bedoeld hat.

Adviespriis € 2,45. No by Bakkerij Andringa € 2,25 per Slankbrood à 500 gram.

Klik hjir foar mear ynformasje oer Slankbrood.
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI