Us Fryske spesjaliteiten


Al hiel wat minsken ha ús Fryske sûkerbôle preaun, hearlik mei in laachje boerebûter. Of oranjekoek mei crême of slachrjemme. En fansels ús Fryske dúmkes en Frysk eigenmakke brea.

It hiele jier kin jo by ús terjochte foar in grut ferskaat Fryske spesjaliteiten. Op it mêd fan bôle en koeke mar ek banket en oar lekker guod. We meitsje dizze produkten neffens âld Frysk resept.

Unyk binne ús Grouster Daalders, in smaaklike koek foar by de kofje of de tee.