Foar de 50 jierrige: Sarah of Abraham


Yn 1959 fierde Keninginne Juliana har fyftichste jierdei. Sy krige as geskink in Abraham oanbean. Sûnt dy tiid is de Abraham in populêr kado foar elts dy’t fyftich wurdt.

Wy meitsje de Sarah of Abraham foar jo op basis fan oranjekoek of slachrjemmetaart. En jo krije der ek noch in moai gedicht by foar de jierrige.

Abraham of Sara oranjekoek mei slachrjemme of crême € 24,00
Abraham of Sara slachrjemmetaart € 24,00
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI