Bedjer josels mei in hearlik broadsje

Sêfte of hurde broadsjes

Bij Bakkerij Andringa ha jo kar út in grut ferskaat broadjes. Sêfte broadsjes, mar ek hurdbakjes.
Spesjaal binne ús sûkerboltsjes en kampioentsjes. Boppedat ha wy in assortimint broadsjes dat wikselt mei de seizoenen. Sa ha wy spesjale broadsjes foar de kryst, de peaske en ek foar it WK Fuotbal.

Lúkse broadsjes

Hâlde jo fan swiet? Tinke jo dan ris oan in lúks broadsje. Lekker by de lunch, mar ek in goed alternatyf foar in gebakje.

Us croissantsjes mei rjemme, deenske kreakelingen en pizzabroadsjes binne altyd in traktaasje.
En simmerdeis moatte jo ús ierdbeibroadsjes ris probearje.
Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI