Kies bewust, kies Het Beste Brood


Alle soarten bôle binne fansels al sûn, mar Het Beste Brood is ekstra sûn.
Het Beste Brood hat it “Ik Kies Bewust-keurmerk” krigen omdat:

  • It dúdlik minder fersêde fet, transfet, sûker en sâlt befettet;
  • It in wichtige bydrage levert oan needsaaklike fiedingsstoffen, sa as rizels;
  • It soarget dat, nei it iten fan de bôle, de roppigens langer fuort bliuwt.

Het Beste Brood is boppedat tige lekker.

Het Beste Brood, jo bêste kar.

Fries Nederlands

alle

woansdeis

KOEKEDEI